OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMAČNÍ POVINNOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost BRNO INN, a.s., IČO: 60700238, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, hotel Holiday Inn Brno („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Za účelem jednání – přijetí a zpracování poptávky, vzájemné komunikace a přípravy smlouvy, jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, název společnosti, adresa, e-mail, telefonní číslo, a to na základě plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy od subjektu údajů.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny, naleznete na www.hibrno.cz/kontakty/

Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu určitou – 6 roků.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce:

BRNO INN, a.s., IČO: 60700238, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, místo podnikání: hotel Holiday Inn Brno, Křížkovského 496/20, Pisárky, 603 00 Brno, tel.: 00420 543 122 001, e-mail: secretary@hibrno.cz

Přejít na začátek stránky